Jquery中文网 www.jquerycn.cn
Jquery中文网 >  建站教程  >  Ucenter  >  正文 帝国cms注册验证码点击即刷新效果如何实现

帝国cms注册验证码点击即刷新效果如何实现

发布时间:2014-08-14   编辑:www.jquerycn.cn
如何实现帝国cms注册验证码点击就可以刷新呢?本文为大家介绍一种实现方法,针对帝国cms中的各种验证码实现点击即刷新的效果,有需要的朋友,不要错过哦。

具体操作如下:
修改文件/e/template/member/register.php
找到对应的验证码,用以下内容替换即可:

复制代码 代码示例:
<input name="key" type="text" size="6"><img src="/e/ShowKey/?v=feedback" onClick="this.src='/e/ShowKey/?v=feedback&'+Math.random();" alt="看不清楚,点击刷新" align="absmiddle" />

附,其它验证码的修改。

1、登陆点击刷新验证码

复制代码 代码示例:
<input name="key" type="text" size="10" />&nbsp;<img src="../../ShowKey/?v=login" align="absmiddle" onClick="this.src='../../ShowKey/?v=login&'+Math.random();" alt="看不清楚,点击刷新" />

2、注册点击刷新验证码

复制代码 代码示例:
<input name="key" type="text" size="10" />
&nbsp;<img src="../../ShowKey/?v=reg" align="absmiddle" onClick="this.src='../../ShowKey/?v=reg&'+Math.random();" alt="看不清楚,点击刷新" />

3、留言点击刷新验证码

复制代码 代码示例:
<input type=text name=key size=6 ><img src="/e/ShowKey/?v=gbook" align="middle" onClick="this.src='/e/ShowKey/?v=gbook&'+Math.random();" alt="看不清楚,点击刷新" />

4、反馈点击刷新验证码

复制代码 代码示例:
<input type=text name=key size=6 ><img src="/av/e/ShowKey/?v=feedback" align="middle" onClick="this.src='/av/e/ShowKey/?v=feedback&'+Math.random();" alt="看不清楚,点击刷新" />

5、评论点击刷新验证码

复制代码 代码示例:
<input type=text name=key size=6 ><img src="/av/e/ShowKey/?v=feedback" align="middle" onClick="this.src='/av/e/ShowKey/?v=pl&'+Math.random();" alt="看不清楚,点击刷新" />

您可能感兴趣的文章:
帝国cms注册验证码点击即刷新效果如何实现
帝国cms注册加入问答验证(防垃圾注册机)的代码
帝国cms常见问题收集
帝国cms系统安全配置最优化
帝国CMS 6.0让模板list.var支持程序代码
帝国cms常见问题收集与解答
帝国cms使用二级域名并解决顶一下的方法
帝国cms设置及服务器本身问题引起的错误提示解决方法
帝国cms网站安全防火墙使用说明
如何修改帝国cms已生成文章的路径

[关闭]